PRIVACY POLICY - COOKIES

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 196/2003 ( "Κώδικας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων") τα άρθρα 13, 23 και 26 και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 ( "ΑΕγχΠΠ") Άρθρο 13.

Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από Corfu-kerkyra.eu με έδρα στα Δανίλια - Κέρκυρα - Ελλάδα.
Συγκεκριμένα, ο σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να σας ενημερώσουμε, ως ενδιαφερόμενο μέρος ή πελάτη, ποια προσωπικά δεδομένα επεξεργαζόμαστε, τους λόγους για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά, τα οποία διαμοιραζόμαστε, τον χρόνο τον οποίο τα διατηρούμε, και τον τρόπο άσκησης των δικαιώματά σας.

Υπεύθυνος Συλλογής & Επεξεργασίας δεδομένων
Η Corfu-kerkyra.eu βρίσκεται στα Δανίλια - Κέρκυρα – Ελλάδα
Website: www.corfu-kerkyra.eu
η διεύθυνση e-mail για να επικοινωνήσετε για οποιαδήποτε ανάγκη: info@corfu-kerkyra.eu

Αντικείμενο επεξεργασίας
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται τα προσωπικά, μη ευαίσθητα δεδομένα (όνομα και επώνυμο, εάν διατίθονται και τα δύο, e-mail, αριθμό τηλεφώνου και τη χώρα προέλευσης) που ανακοινώθηκαν από εσάς κατά τη συμπλήρωση εντύπων για τις αιτήσεις πληροφοριών μέσω αυτής της ιστοσελίδας.

Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων που συλλέγονται
Για να φέρουμε σε επαφή τους πελάτες – τουρίστες με τους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων και να έχουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις που λήφθηκαν για κάθε καταλύματα και να παρέχουμε στατιστικά, κατόπιν αιτήσεως, στους ίδιους τους ιδιοκτήτες.

Τρόπος και τόπος επεξεργασίας δεδομένων που συλλέγονται
Μέθοδος επεξεργασίας
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, αποκάλυψη, τροποποίηση ή καταστροφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η επεξεργασία πραγματοποιείται με τη χρήση της πληροφορικής ή / και τα εργαλεία τηλεματικής, με οργανωτικές μεθόδους και με τη λογική αυστηρά με τους σκοπούς. Εκτός από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα άτομα που εμπλέκονται στην οργάνωση του χώρου θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα (διοικητικές, εμπορικές, marketing, νομικές, οι διαχειριστές του συστήματος) ή εξωτερικά πρόσωπα (όπως οι προμηθευτές των τρίτων τεχνικών υπηρεσιών, των ταχυδρομικών ταχυδρόμοι, φιλοξενώντας προμηθευτές, εταιρείες πληροφορικής, υπηρεσίες επικοινωνίας). Ο ενημερωμένος κατάλογος όλων των φορέων μπορεί πάντα να ζητηθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας. Χωρίς να εκφρασεται την σύμφωνη συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 24 γραμμα α), β), δ) Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και αρθρου 6 β) και γ) GDPR, ο υπεύθυνος επεξεργασίας μπορεί να γνωστοποιήσει τα στοιχεία σας στα εποπτικά όργανα, δικαστικές αρχές και σε όλα τα άλλα υποκειμενα στα οποία η επικοινωνία είναι υποχρεωτική από το νόμο για την επίτευξη των εν λόγω σκοπών. Τα στοιχεία σας δεν θα αποκαλυφθούν.

Περίοδος
Τα Δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία για το χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση της υπηρεσίας που ζητά ο Χρήστης ή για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο και ο Χρήστης μπορεί πάντα να ζητήσει την ακύρωση των Δεδομένων.

Δικαιώματα του ενδιαφερόμενου μέρους
Σύμφωνα με το άρθρο 7 του κώδικα δεοντολογίας και αρθρο 15 του GDPR έχετε τα εξής δικαιώματα:
1) να λάβετε επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς, ακόμη και αν δεν έχετε ακόμη καταχωρηθεί, με εύκολο τρόπο;

2) να λάβεταιι την ένδειξη: α) της προέλευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα • β) τους σκοπούς και τις μεθόδους της επεξεργασίας γ) τη λογική που εφαρμόζεται σε περίπτωση επεξεργασίας που πραγματοποιείται με τη βοήθεια ηλεκτρονικών οργάνων •δ) τα στοιχεία ταυτότητας του ιδιοκτήτη, των διαχειριστών και του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σύμφωνα με το άρθρο. 5, παράγραφος 2 του Κώδικα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του αρθρου 3, παράγραφος 1, GDPR. ε) τα θέματα ή οι κατηγορίες ατόμων στα οποία μπορούν να κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα ή τα οποία μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με την ιδιότητα του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου στο έδαφος του κράτους, των διευθυντικών στελεχών ή των αντιπροσώπων;

3) να αποκτήσετε: α) ενημέρωση, διόρθωση ή, όταν ενδιαφέρεστε, ενσωμάτωση δεδομένων • β) την ακύρωση, τη μετατροπή σε ανώνυμη μορφή ή τον αποκλεισμό δεδομένων που έχουν υποστεί επεξεργασία παράνομα, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων των οποίων η διατήρηση είναι περιττή για τους σκοπούς για τους οποίους τα δεδομένα συλλέχθηκαν ή στη συνέχεια υποβλήθηκαν σε επεξεργασία • γ) τη βεβαίωση ότι οι πράξεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) έχουν γνωστοποιηθεί, επίσης όσον αφορά το περιεχόμενό τους, σε εκείνους στους οποίους έχουν διαβιβαστεί ή διανεμηθεί τα δεδομένα, εκτός εάν η εκπλήρωση αυτή αποδεικνύεται να είναι αδύνατη ή να συνεπάγεται χρήση μέσων προδήλως δυσανάλογων προς το προστατευόμενο δικαίωμα;

4) να αντικρούστει, εν όλω ή εν μέρει: α) για νόμιμους λόγους, την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς, έστω και αν σχετίζονται με το σκοπό της συλλογής, β) στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που αφορούν εσάς με σκοπό την αποστολή διαφημιστικού υλικού ή υλικού άμεσης πώλησης ή για διεξαγωγή έρευνας αγοράς ή εμπορικής επικοινωνίας μέσω της χρήσης αυτοματοποιημένων συστημάτων κλήσεων χωρίς την παρέμβαση χειριστή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή / και μέσω παραδοσιακών μεθόδους μάρκετινγκ μέσω τηλεφώνου ή / και χαρτιού.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αποφασίσει να λαμβάνει μόνο επικοινωνίες χρησιμοποιώντας παραδοσιακές μεθόδους ή μόνο αυτοματοποιημένες επικοινωνίες ή κανένα από τα δύο είδη επικοινωνίας. Εφόσον ισχύει, έχετε επίσης τα δικαιώματα που αναφέρονται στα άρθρα 16-21 του GDPR (δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα να ξεχαστεί, δικαίωμα παραγραφής, δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων, δικαίωμα ανακοπής), καθώς και το δικαίωμα καταγγελίας την αρχή εγγυήσεων.

Πώς να ασκήσετε δικαιώματα
Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση: info@corfu-kerkyra.eu

 

Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies

Σας ενημερώνουμε ότι αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τεχνολογία "Cookies" με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας των χρηστών. Τα cookies αποτελούνται από κομμάτια κειμένου που συχνά περιλαμβάνουν μοναδικά αναγνωριστικά, τα οποία αποστέλλονται από διακομιστές ιστού σε προγράμματα περιήγησης ιστού και τα οποία στη συνέχεια μπορούν να σταλούν ξανά στον διακομιστή κάθε φορά που το πρόγραμμα περιήγησης ζητά μια σελίδα από το διακομιστή. Τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διακομιστές ιστού για την ταυτοποίηση και την παρακολούθηση των χρηστών καθώς περιηγούνται σε διαφορετικές σελίδες σε έναν ιστότοπο και για τον προσδιορισμό χρηστών που επιστρέφουν σε έναν ιστότοπο.
Τα cookies ενδέχεται να είναι είτε "επίμονα" cookies είτε cookies "session". Ένα μόνιμο cookie αποτελείται από ένα αρχείο κειμένου που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε ένα πρόγραμμα περιήγησης ιστού, το οποίο θα αποθηκευτεί από το πρόγραμμα περιήγησης και θα παραμείνει έγκυρο μέχρι την καθορισμένη ημερομηνία λήξης του (εκτός εάν διαγραφεί από τον χρήστη πριν από την ημερομηνία λήξης). Από την άλλη πλευρά, ένα cookie περιόδου σύνδεσης θα λήξει στο τέλος της περιόδου λειτουργίας του χρήστη, όταν κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης ιστού.
Σας ενημερώνουμε ότι ορισμένες δραστηριότητες δεν μπορούν να εκτελεστούν χωρίς τη χρήση Cookies ("Τεχνικά Cookies"), είναι τεχνικά απαραίτητες σε ορισμένες περιπτώσεις.
Τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να απομνημονεύσουν τις πληροφορίες σύνδεσης και να καταστήσουν την αναγνώριση του χρήστη αυτόματη (εμποδίζοντας έτσι τη διαδικασία εισαγωγής ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης κάθε φορά που ο χρήστης προσεγγίζει τον ιστότοπο).
Η συλλογή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω βοηθητικών ηλεκτρονικών οργάνων ή, ούτως ή άλλως, αυτοματοποιημένων, πληροφορικής ή τηλεματικής με αυστηρούς λογικούς συσχετισμούς σχεδιασμένους όπως περιγράφεται παραπάνω και ούτως ή άλλως, με τρόπο που εγγυάται την ασφάλεια και το απόρρητο των πληροφοριών.

Σύμφωνα με τον ιταλικό νόμο, δεν ζητείται πάντα η συγκατάθεση του χρήστη για τη χρήση των Cookies. Συγκεκριμένα, δεν ζητείται η συγκατάθεση για τη χρήση των "Τεχνικών Cookies c.d.", τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση μιας επικοινωνίας σε ένα δίκτυο ηλεκτρονικής επικοινωνίας ή όταν είναι απολύτως αναγκαία για την παροχή μιας υπηρεσίας που ζητείται ρητά από τους χρήστες. Με άλλα λόγια, αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. 

Τεχνικά cookies
Μεταξύ των τεχνικών cookies που δεν απαιτούν συγκατάθεση για τη χρήση τους, η ιταλική εγγύηση για την προστασία προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει επίσης: "Ανάλυση cookie" που χρησιμοποιείται απευθείας από τον διαχειριστή ιστότοπου για τη συλλογή πληροφοριών, σε συγκεντρωτική μορφή, σχετικά με τον αριθμό των χρηστών και πώς επισκέπτονται τα cookie τοποθεσίας, πλοήγησης ή συνεδρίας (για έλεγχο ταυτότητας, πραγματοποίηση απόκτησης κ.λπ.), λειτουργικά cookies που επιτρέπουν στους χρήστες να πλοηγούν σε μια σειρά επιλεγμένων κριτηρίων (για παράδειγμα, γλώσσα, επιλεγμένα προϊόντα για απόκτηση) και με σκοπό τη βελτίωση της υπηρεσίας. Προφίλ Cookies Τα cookies συμπεριφοράς ή προφίλ είναι όλα τα cookies που επιτρέπουν τη δημιουργία προφίλ του χρήστη, έτσι ώστε να προτείνεται στον ίδιο χρήστη πιο προσαρμοσμένη διαφήμιση. Παρόλο που δεν παρέχεται προηγούμενη συγκατάθεση για τεχνικά cookies, τα cookie συμπεριφοράς απαιτούν ειδική και ρητή συγκατάθεση.

Cookies τρίτων μερών
Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τους Χάρτες Google, χρησιμοποιεί μια υπηρεσία χαρτών της Google Inc. Σχετικά με τη χρήση των cookies από τους Χάρτες Google και τον τρόπο ελέγχου τους, ανατρέξτε στον επίσημο σύνδεσμό τους: https://policies.google.com/privacy?hl=el

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
Αυτές οι υπηρεσίες σάς επιτρέπουν να κάνετε αλληλεπιδράσεις με κοινωνικά δίκτυα ή άλλες εξωτερικές πλατφόρμες απευθείας από τις σελίδες αυτής της Εφαρμογής. Οι αλληλεπιδράσεις και οι πληροφορίες που αποκτώνται από αυτήν την εφαρμογή υπόκεινται οπωσδήποτε στις ρυθμίσεις απορρήτου του Χρήστη σχετικά με οποιοδήποτε κοινωνικό δίκτυο. Σε περίπτωση που είναι πιθανό, ακόμη και αν οι χρήστες δεν χρησιμοποιούν την υπηρεσία, είναι εγκατεστημένα τα ίδια δεδομένα συλλογής επισκεψιμότητας για τις σελίδες στις οποίες εγκαταστήσατε αλληλεπίδραση υπηρεσίας με κοινωνικά δίκτυα. Button Likes και κοινωνικά γραφικά Facebook (Facebook, Inc.)
Το κουμπί "Thumb" και τα κοινωνικά widget του Facebook είναι διαλογικές υπηρεσίες με το κοινωνικό δίκτυο Facebook, το οποίο παρέχεται από το Facebook, Inc. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται: Cookie και χρήση δεδομένων. Τοποθεσία μεταποίησης: ΗΠΑ - Πολιτική απορρήτου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
Οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ενότητα επιτρέπουν στον ελεγκτή δεδομένων να παρακολουθεί και να αναλύει τα δεδομένα κίνησης και χρησιμοποιείται για να παρακολουθεί τη συμπεριφορά των χρηστών. Google Analytics (Google Inc.) Το Google Analytics είναι μια υπηρεσία ανάλυσης ιστού που παρέχεται από την Google Inc. ("Google"). Η Google χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται για να αξιολογεί τη χρήση αυτής της εφαρμογής, να συγκεντρώνει αναφορές και να τις μοιράζεται με άλλες υπηρεσίες που αναπτύσσονται από την Google. Η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις προσωπικές πληροφορίες για να δημιουργήσει συμφραζόμενα και να προσαρμόσει τις διαφημίσεις του δικού της διαφημιστικού δικτύου. Συλλέγονται προσωπικά δεδομένα: Cookie και δεδομένα χρήσης. Τοποθεσία μεταποίησης: ΗΠΑ - Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων - Εξαίρεση

Εξουσιοδότηση cookies
Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τα Cookies που επιτρέπουν τη χρήση της σωστής διαδικασίας, καθώς και να εξουσιοδοτούν, να αποκλείουν ή να διαγράφουν (εν όλω ή εν μέρει) τα cookies μέσω της συγκεκριμένης λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης: ωστόσο, εάν όλα ή ορισμένα cookies είναι απενεργοποιημένα, υπηρεσίες ή συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστότοπου ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ή να λειτουργούν σωστά ή / και ο χρήστης μπορεί να αναγκαστεί να τροποποιήσει ή να εισαγάγει με μη αυτόματο τρόπο κάποιες πληροφορίες ή προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο.

Αν θέλετε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις των cookies σας, ακολουθήστε εδώ μερικές σύντομες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης αυτής της λειτουργίας στα τέσσερα πιο δημοφιλή προγράμματα περιήγησης:

Microsoft Internet Explorer

Κάντε κλικ στο εικονίδιο "εργαλεία" στην επάνω δεξιά γωνία και επιλέξτε "επιλογές διαδικτύου". Στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε "Απόρρητο". Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις των cookies σας.

Google Chrome
Κάντε κλικ στο σύμβολο με το κλειδί στην επάνω αριστερή γωνία και επιλέξτε "ρυθμίσεις". Στη συνέχεια, επιλέξτε "εμφάνιση προηγμένων ρυθμίσεων" (κάτω από την κουκούλα) και αλλάξτε τις ρυθμίσεις απορρήτου.

Mozilla Firefox
Από το μενού στην επάνω αριστερή γωνία κάντε κλικ στην επιλογή "Επιλογές". Στο αναδυόμενο παράθυρο επιλέξτε "Απόρρητο". Εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις των cookies σας.

Safari
Από το μενού στην επάνω δεξιά γωνία επιλέξτε "Προτιμήσεις". Επιλέξτε "Ασφάλεια" και εδώ μπορείτε να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις των cookies σας.

Όπως ήδη εμφανίζεται στο banner που εμφανίζεται αμέσως όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, η συγκατάθεση για τη χρήση των cookies που χρησιμοποιούνται θα είναι διαθέσιμη στο χρήστη επιλέγοντας το εικονικό κουμπί αποδοχής (για παράδειγμα ένα OK, ένα tick κ.λπ.) ή συνεχίζοντας για πλοήγηση στον ιστότοπο (αγνοώντας το banner / pop-up και εκτελώντας άλλες λειτουργίες.). Ο χρήστης θα έχει ελεύθερη πρόσβαση στο σύνδεσμο με όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα cookies (περιγραφή, τελικότητα και διατήρηση), των οποίων ο επισκέπτης στον ιστότοπο θα έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τη συγκατάθεσή του για μερικές μόνο κατηγορίες cookies.